FÖRSÄLJNING OCH BETALNINGSVILLKOR

Detta dokument klargör allmänna försäljnings och betalningsvillkor som Norstat använder.


Betalning

Alla fakturor från Norstat har 15 dagars betalningsfrist. Vid försenad betalning utgår en extra debitering av referensräntan + 8 procentenheter (per år). Stora projekt (> 130 000 SEK) kommer att faktureras i förskott med 50% av det överenskomna beloppet på kontraktet och resterande 50% vid slutförandet av projektet eller överföring av data. En månatlig fakturering är möjligt om projektet är större än 2 månader, men detta är endast möjligt genom avtal. Priset är baserat på valutakursen vid tidpunkten för offerten. Norstat har rätt att omförhandla / anpassa priset om växelkursen varierar mer än 5% från dagen då offerten är utförd.

Omfattning och giltigheten av en offert

Alla skrivna och muntliga offerter från Norstat är giltiga i 1 månad från angivet datum om inte annat avtalats. Alla uppgifter som utförs utöver vad som anges i den ursprungliga offerten kommer att debiteras på timbasis med löpande priser enligt Norstats standard i samförstånd med kunden. Norstat förbehåller sig rätten att omförhandla det överenskomna priset om projektet förlängs eller om offerten har gjorts utifrån saknade eller ofullständiga uppgifter från kunden.

Inställda eller försenade projekt

Vid en uppsägning av ett överenskommet projekt kommer kunden faktureras 10% av det överenskomna priset samt de faktiska kostnaderna som uppkommit vid den angivna tidpunkten. Vid en försening av ett projekt eller delar av ett projekt kommer ev. extra kostnader som detta medför för Norstat att tillkomma på fakturan. Detta gäller även eventuella extra kostnader som uppstår på grund av felaktigt urval som tillhandahålls av kunden.

Sekretess

En ömsesidig sekretess kommer att finnas mellan parterna inom projekt, affärshemligheter, koncept och produkter. Detta omfattar också all information som inte är allmänt känt, men görs tillgänglig för den andra parten i samband med ett projekt.

Juridiska rättigheter

Norstat äger alla juridiska rättigheter till anbud och offerter för ett projekt som föreslås av Norstat utan överenskommen avgift för det arbete det innebär. Anbud och offerter är skyddade enligt lag mot möjlig användning av Norstats konkurrenter. Alla data, enkäten, analyser och rapporter tillhör klienten. Undantagna från detta är syndikerade enkäter eller standardiserade produkter och projekt där Norstat äger den patenterade rättigheten. Analysmetoder, tekniska hjälpmedel och datorsystem som används i ett visst projekt hör inte till kunden och kunden har ingen ensamrätt till någon av dessa. Detta omfattar design och layout av online rapporter, kundens webbportaler, formulär och rapporter.

Publicering

Både kundens namn och Norstat skall redovisas vid publicering av resultat från projekt avslutade med Norstat. Observera att det är särskilt viktigt att publicera eventuella reservationer och oklarheter avseende de kvoter som undersökningen bygger på i samband med webbaserade undersökningar. Om felaktiga siffror eller missvisande utdrag från resultaten offentliggörs, förbehåller sig Norstat rätten att publicera resultat från samma undersökning för att lämna ett mer korrekt och neutralt uttalande.

Åtgärder

Norstat är inte bunden av eventuella fel i en offert som anses självklara av båda parter. Sådana fel skall vara föremål för omedelbar ömsesidig information utan dröjsmål. Vid förekommande fel i resultat eller rapport på grund av felaktig data, urvalsförteckningar etc., som levereras av beställaren, kommer Norstat att göra korrigeringar till kostnad för kunden. Vid eventuella fel på grund av Norstat i resultat eller rapport, är Norstats förpliktelser begränsad till rättelser utan kostnad för kunden. Bortsett från detta gäller nationella handelslagar för återköp och rättelser av fel i allmänhet. Under inga omständigheter kan Norstat hållas ansvarig för eventuella ekonomiska förluster genom att kunden som en följd av användningen av data eller resultat som Norstat levererat.

Force Majeure

Norstat ansvarar inte för förseningar eller fel som orsakas av eller som vållats av naturkatastrofer, statliga ingripanden, embargon, strejk, problem på arbetsmarknaden, utrustningsfel, väder, marknadstrender eller andra orsaker som ligger utanför Norstats kontroll.

Meningsskiljaktigheter

Både kunden och Norstat har åtagit sig att följa de etiska regler samt de riktlinjer som offentliggjorts av ESOMAR. Kunden måste göras medveten om att Norstat är skyldig att verka inom de riktlinjer som lagts fram av Datainspektionen och / eller andra officiella myndigheter. Meningsskiljaktigheter om effekter, innehåll och tillämpning av detta avtal bör försöka lösas genom förhandlingar mellan de berörda parterna. Om ingen slutsats kan nås kan var och en av parterna kräva att få ett beslut av en domstol.